ČESKÁ REPUBLIKA

Press Release: The Czech Academy of Sciences

Download the Czech leaflet 'Den fascinace rostlinami'

Rostlinná biologie ** Zemědělství, zahradnictví a lesnictví ** Šlechtění rostlin ** Ochrana rostlin Cukry ze Slunce ** Potraviny a výživa ** Ochrana přírody ** Zmírnění dopadů klimatických změn ** Chytré bioprodukty Biodiverzita ** Udržitelnost ** Obnovitelné zdroje Vzdělávání a umění

Evropská organizace pro rostlinnou biologii (European Plant Science Organisation, EPSO) pořádá čtvrtý mezinárodní „Den fascinace rostlinami“ 2017. Cílem celé akce je, aby se co nejvíce lidí z celého svĕta nadchlo pro rostliny a ocenilo důležitost rostlinné biologie pro zemĕdĕlství, kvĕtinářství, lesnictví, pro udržitelnou produkci potravin i všeho dalšího, co získáváme z rostlin: papíru, dřeva, chemikálií, energie a léčiv. Zdůraznĕn bude také význam rostlin pro ochranu přírody.

K této iniciativĕ se může připojit každý!

v í c e »   klikněte zde

Budeme rádi, když 18. kvĕtna 2017 uspořádáte fascinující akci spojenou s rostlinami, která přitáhne pozornost veřejnosti. Osmnáctého května je oficiální datum Dne fascinace rostlinami a většina akcí se bude konat tento den. V případech, kdy tento termín není vhodný, lze akci pořádat v týdnu od 3. do 31. května. Máte-li zájem, kontaktujte prosím vašeho národního koordinátora Tomáše Vaňka vanek@ueb.cas.cz nebo koordinátora EPSO . S nimi se můžete poradit a získáte od nich všechny potřebné informace. Logo a další propagační prvky Dne fascinace rostlinami, které budete potřebovat pro přípravu a realizaci vaší akce, si můžete zdarma stáhnout z rubriky „PR Toolbox“ na této stránce – najdete ji v sekci „Main Menu“.

Vyzýváme další lidi a organizace, aby se k nám přidali – od škol až po zahradníky a každého, kdo si myslí, že může k naší iniciativĕ přispĕt. Výzkumné ústavy, univerzity, botanické zahrady a muzea, stejnĕ tak zemĕdĕlci a firmy, otevřeli své dveře během Dne fascinace rostlinami 2012,2013 a 2015 a připravili akce vĕnované rostlinám, určené pro celou rodinu. Ty nejzajímavější najdete v odkazech „Success stories“ na stránkách jednotlivých zemí. Zapojit se opět mohou i média. Vĕdci, zemĕdĕlci, politici a podnikatelé s nimi budou diskutovat, seznámí je s posledními špičkovými objevy v oblasti rostlinné biologie a představí jim nové možné aplikace, které dokáže rostlinná biologie nabídnout. „Den fascinace rostlinami“ podpoří řada akcí ve veřejném prostoru, divadlech, kavárnách, na námĕstích a v parcích. Jejich posláním bude přimĕt všechny lidi, aby přemýšleli o rostlinách.

Rostliny jsou fascinující. Z jediného malého semene, zasetého do půdy, mohou vyrůst nejrůznĕjší zelená stvoření – od drobných bylin po velké stromy, od okrasných kvĕtin po důležité plodiny, které zvířata i lidstvo potřebují k přežití na Zemi. Botanici odhadují počet druhů rostlin asi na 250 000. Doufáme, že díky této iniciativĕ znovu zasejeme do mysli evropské a svĕtové veřejnosti mnoho pomyslných semínek, stále připomínajících, jak velký je význam rostlinné biologie pro společnost i životní prostředí – dnes i v budoucnosti.

zpátky

Tyto instituce se zapojí do Dne fascinace rostlinami 2017 . Pokud se chcete k této iniciativě přidat, kontaktujte národního koordinátora pro ČR Tomáše Vaňka:

Events 2015